Partij voor de Dieren stelt vragen.

Op 18 februari stelde de Partij voor Dieren een aantal Statenvragen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende het uitzetten van karpers. Meteen ontstond er een hoop heisa op social media en op diverse websites of de Partij voor Dieren nu van plan is om het uitzetten van karpers te gaan verbieden. We nemen het niet op voor de partij maar hebben de letterlijke tekst er eens bijgepakt.  Trek er even 5 minuten voor uit en oordeel zelf op basis van de letterlijke tekst.


Geacht college.

De Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe heeft onlangs honderden karpers uitgezet inGroningen, onder andere in afgesloten wateren in Lettelbert, Stadskanaal, Veendam en Winschoten. In het kader van het `Karperproject 2015` heeft de Hengelsportfederatie, in samenwerking met onder andere Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s een uitzetproject voor karpers opgestart voor enkele scheepvaartkanalen in Groningen.^ Hierbij worden karpers uitgezet in kanalen `om te bekijken of de karper vanuit de kanalen de aangrenzende ecologisch waardevolle wateren intrekt`. In de Kaderrichtlijn Water wordt gesteld dat karpers de waterkwaliteit kunnen aantasten door bodemwoeling, met als gevolg vertroebeling. Toch worden in Groningen karpers uitgezet in wateren met open verbinding naar KRW-waterlichamen. De Partij voor de Dieren vindt dat hiermee onnodig risico`s worden genomen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt in een rapport dat karpers, zeker als ze in hoge dichtheden worden uitgezet, schade kunnen toebrengen aan het ecosysteem^. De karper kan zich nauwelijks zelf voortplanten, daarom worden steeds opnieuw karpers uitgezet. Volgens bovengenoemd rapport is het uitzetten van karpers o.a. in strijdmet het Beleidsbesluit binnenvisserij.

Wij stellen u graagde volgende vragen.

1. Bent u bekend met de mogelijk nadelige ecologische effecten van het uitzetten van karpers en hoe beoordeelt u deze voor onze provincie?

2. Is het uitzetten van karpers en andere kweekvissen ten behoeve van sportvisserij volgens u in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom wordt er niet gehandhaafd?

3. Klopt het dat voorafgaand aan het het uitzetten van karpers in afgesloten wateren geen onderzoek wordt gedaan naar de aanwezige flora en fauna in het betreffende water, en de (mogelijke) invloed die karpers daar op kunnen hebben, en hoe beoordeelt u dit?

4. Acht u het wenselijk dat een vissoort wordt uitgezet die zichzelf niet of nauwelijks kan voortplanten c.q. handhaven, puur voor het gerief van sportvissers, en kunt u dit toelichten?

5. Is er overleg met de provincie geweest over het `karperproject 2015`, c.q. heeft het provinciebestuur toestemming gegeven voor het uitzetten van karpers in de kanalen? Zo ja, wat is hiervoor de motivatie?

6. Hoe beoordeelt u het uitzetten van karpers in open, met elkaar in verbinding staande wateren, gezien de risico`s die dit met zich meebrengt voor (zeer) kwetsbare beschermde soorten, en met oog op de KRW-verplichtingen en- beoordelingen?

7. Bent u van mening dat de karper een inheemse vissoort of exoot is, en kunt u dit toelichten? Hoe beoordeelt u het uitzetten in het licht van het exotenbeleid?

8. Wordt bij het uitzetten van karpers gewerkt met a. een (provinciaal of regionaal) visplan waar het uitzetten aan moet voldoen, en b. eenkaart waarop de wateren staan aangegeven waarin absoluut geen karpers ( en andere vissoorten) mogen worden uitgezet? Zo ja, waar is deze informatie in te zien? Zo nee, waarom is het werken met een visplan en bijbehorend kaartmateriaal niet verplicht?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de DierenTerug

25-02-2015
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.evezet.nl/cms/index.php/nl/
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.topdobbers.nl
blank